Hebrew Old Testament

Ezekiel 43

Ezekiel

Return to Index

Chapter 44

1

רעש ךרד יתא בשיו
הנפה ןוציחה שדקמה
׃רוגס אוהו םידק

2

הוהי ילא רמאיו
רוגס הזה רעשה
שיאו חתפי אל היהי
הוהי יכ וב אבי־אל
וב אב לארשי־יהלא
׃רוגס היהו

3

אוה אישנ אישנה־תא
םחל־לוכאל וב־בשי
ךרדמ הוהי ינפל
אובי רעשה םלא
׃אצי וכרדמו

4

רעש־ךרד ינאיביו
תיבה ינפ־לא ןופצה
אלמ הנהו אראו
תיב ־תא הוהי־דובכ
׃ינפ־לא לפאו הוהי

5

הוהי ילא רמאיו
ךבל םיש םדא־ןב
ךיניעב הארו
תא עמש ךינזאבו
רבדמ ינא רשא ־לכ
תוקח־לכל ךתא
הוהי־תיב
תמשו ותרות־לכלו
תיבה אובמל ךבל
׃שדקמה יאצומ לכב

6

ירמ־לא תרמאו
הכ לארשי תיב־לא
הוהי ינדא רמא
־לכמ םכל־בר
תיב םכיתובעות
׃לארשי

7

רכנ־ינב םכאיבהב
רשב ילרעו בל־ילרע
ישדקמב תויהל
יתיב־תא וללחל
ימחל־תא םכבירקהב
ורפיו םדו בלח
לא יתירב־תא
׃םכיתובעות־לכ

8

תרמשמ םתרמש אלו
ןומישתו ישדק
יתרמשמ ירמשל
׃םכל ישדקמב

9

הוהי ינדא רמא־הכ
בל לרע רכנ־ןב־לכ
אובי אל רשב לרעו
ישדקמ־לא
רשא רכנ־ןב־לכל
׃לארשי ינב ךותב

10

רשא םיולה־םא יכ
תועתב ילעמ וקחר
ועת רשא לארשי
םהילולג ירחא ילעמ
׃םנוע ואשנו

11

ישדקמב ויהו
תודקפ םיתרשמ
תיבה ירעש־לא
תיבה־תא םיתרשמו
הלעה־תא וטחשי המה
המהו םעל חבזה־תאו
םהינפל ודמעי
׃םתרשל

12

ותרשי רשא ןעי
םהילולג ינפל םתוא
לארשי־תיבל ויהו
ןכ־לע ןוע לושכמל
םהילע ידי יתאשנ
הוהי ינדא םאנ
׃םנוע ואשנו

13

ןהכל ילא ושגי־אלו
תשגלו יל
ישדק־לכ־לע
םישדקה ישדק־לא
םתמלכ ואשנו
׃ושע רשא םתובעותו

14

ירמש םתוא יתתנו
לכל תיבה תרמשמ
רשא לכלו ותדבע
׃וב השעי

15

ינב םיולה םינהכהו
ורמש רשא קודצ
ישדקמ תרמשמ־תא
לארשי ־ינב תועתב
וברקי המה ילעמ
ודמעו ינתרשל ילא
יל בירקהל ינפל
ינדא םאנ םדו בלח
׃הוהי

16

ישדקמ־לא ואבי המה
וברקי המהו
ינתרשל ינחלש־לא
׃יתרמשמ ־תא ורמשו

17

םאובב היהו
רצחה ירעש־לא
ידגב תימינפה
ושבלי םיתשפ
םהילע הלעי־אלו
ירעשב םתרשב רמצ
תימינפה רצחה
׃התיבו

18

ויהי םיתשפ יראפ
יסנכמו םשאר־לע
ויהי םיתשפ
אל םהינתמ־לע
׃עזיב ורגחי

19

רצחה־לא םתאצבו
רצחה־לא הנוציחה
םעה־לא הנוציחה
םהידגב ־תא וטשפי
םב םתרשמ המה־רשא
תכשלב םתוא וחינהו
םידגב ושבלו שדקה
ושדקי־אלו םירחא
׃םהידגבב םעה־תא

20

וחלגי אל םשארו
וחלשי אל ערפו
ומסכי םוסכ
׃םהישאר־תא

21

ותשי־אל ןייו
םאובב ןהכ־לכ
׃תימינפה רצחה־לא

22

השורגו הנמלאו
םישנל םהל וחקי־אל
ערזמ תלותב־םא יכ
הנמלאהו לארשי תיב
הנמלא היהת רשא
׃וחקי ןהכמ

23

ןיב ורוי ימע־תאו
אמט־ןיבו לחל שדק
׃םעדוי רוהטל

24

ודמעי המה ביר־לעו
יטפשמב טפשל
יתרות־תאו והטפשו
־לכב יתקח־תאו
ורמשי ידעומ
׃ושדקי יתותבש־תאו

25

אל םדא תמ־לאו
יכ האמטל אובי
ןבלו םאלו באל־םא
תוחאלו חאל תבלו
שיאל התיה־אל־רשא
׃ואמטי

26

תעבש ותרהט ירחאו
׃ול־ורפסי םימי

27

שדקה־לא ואב םויבו
תימינפה רצחה־לא
בירקי שדקב תרשל
ינדא םאנ ותאטח
׃הוהי

28

הלחנל םהל התיהו
הזחאו םתלחנ ינא
םהל ונתת־אל
׃םתזחא ינא לארשיב

29

תאטחהו החנמה
םולכאי המה םשאהו
לארשיב םרח־לכו
׃היהי םהל

30

ירוכב־לכ תישארו
לכ תמורת־לכו לכ
םכיתומורת לכמ
היהי םינהכל
םכיתוסרע תישארו
חינהל ןהכל ונתת
׃ךתיב־לא הכרב

31

הפרטו הלבנ־לכ
המהבה־ןמו ףועה־ןמ
׃םינהכה ולכאי אל

Ezekiel 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: