Hebrew Old Testament

Ezekiel 45

Ezekiel

Return to Index

Chapter 46

1

הוהי ינדא רמא־הכ
תימינפה רצחה רעש
היהי םידק הנפה
ימי תשש רוגס
תבשה םויבו השעמה
שדחה םויבו חתפי
׃חתפי

2

ךרד אישנה אבו
ץוחמ רעשה םלוא
תזוזמ־לע דמעו
םינהכה ושעו רעשה
ותלוע־תא
הוחתשהו וימלש־תאו
אציו רעשה ןתפמ־לע
־דע רגסי־אל רעשהו
׃ברעה

3

ץראה־םע ווחתשהו
אוהה רעשה חתפ
םישדחבו תותבשב
׃הוהי ינפל

4

ברקי־רשא הלעהו
םויב הוהיל אישנה
םישבכ השש תבשה
׃םימת ליאו םמימת

5

ליאל הפיא החנמו
תתמ החנמ םישבכלו
ןיה ןמשו ודי
׃הפיאל

6

רפ שדחה םויבו
תששו םמימת רקב־ןב
םמימת ליאו םשבכ
׃ויהי

7

הפיאו רפל הפיאו
החנמ השעי ליאל
גישת רשאכ םישבכלו
ןיה ןמשו ודי
׃הפיאל

8

ךרד אישנה אובבו
אובי רעשה םלוא
׃אצי וכרדבו

9

ץראה־םע אובבו
םידעומב הוהי ינפל
ןופצ רעש־ךרד אבה
אצי תוחתשהל
אבהו בגנ רעש־ךרד
אצי בגנ רעש־ךרד
אל הנופצ רעש־ךרד
רעשה ךרד בושי
וחכנ יכ וב אב־רשא
׃ואצי

10

םכותב אישנהו
םתאצבו אובי םאובב
׃ואצי

11

םידעומבו םיגחבו
הפיא החנמה היהת
ליאל הפיאו רפל
ודי תתמ םישבכלו
׃הפיאל ןיה ןמשו

12

אישנה השעי־יכו
הלוע הבדנ
הבדנ םימלש־וא
תא ול חתפו הוהיל
םידק הנפה רעשה
ותלע־תא השעו
רשאכ וימלש־תאו
תבשה םויב השעי
רעשה־תא רגסו אציו
׃ותאצ ירחא

13

םימת ותנש־ןב שבכו
םויל הלוע השעת
רקבב רקבב הוהיל
׃ותא השעת

14

וילע השעת החנמו
תישש רקבב רקבב
תישילש ןמשו הפיאה
תלסה ־תא סרל ןיהה
תוקח הוהיל החנמ
׃דימת םלוע

15

שבכה־תא ושעו
החנמה־תאו
רקבב ןמשה־תאו
׃דימת תלוע רקבב

16

הוהי ינדא רמא־הכ
הנתמ אישנה ןתי־יכ
ותלחנ וינבמ שיאל
היהת וינבל איה
׃הלחנב איה םתזחא

17

הנתמ ןתי־יכו
דחאל ותלחנמ
ול התיהו וידבעמ
תבשו רורדה תנש־דע
ותלחנ ךא אישנל
׃היהת םהל וינב

18

אישנה חקי־אלו
םתנוהל םעה תלחנמ
ותזחאמ םתזחאמ
ןעמל וינב־תא לחני
ימע וצפי־אל רשא
׃ותזחאמ שיא

19

רשא אובמב ינאיביו
רעשה ףתכ־לע
שדקה תוכשלה־לא
תונפה םינהכה־לא
םש־הנהו הנופצ
׃המי םתכריב םוקמ

20

הז ילא רמאיו
רשא םוקמה
םינהכה םש־ולשבי
תאטחה־תאו םשאה־תא
החנמה־תא ופאי רשא
איצוה יתלבל
הנוציחה רצחה־לא
׃םעה־תא שדקל

21

רצחה־לא ינאיצויו
ינריבעיו הנציחה
יעוצקמ תעברא־לא
רצח הנהו רצחה
רצח רצחה עצקמב
׃רצחה עצקמב

22

תועצקמ תעבראב
תורטק תורצח רצחה
םישלשו ךרא םיעברא
תחא הדמ בחר
׃תועצקהמ םתעבראל

23

םהב ביבס רוטו
םתעבראל ביבס
תחתמ יושע תולשבמו
׃ביבס תוריטה

24

תיב הלא ילא רמאיו
רשא םילשבמה
יתרשמ םש־ולשבי
׃םעה חבז־תא תיבה

Ezekiel 47

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: