Hebrew Old Testament

Ezekiel 46

Ezekiel

Return to Index

Chapter 47

1

חתפ־לא ינבשיו
םימ־הנהו תיבה
ןתפמ תחתמ םיאצי
ינפ־יכ המידק תיבה
םימהו םידק תיבה
ףתכמ תחתמ םידרי
בגנמ תינמיה תיבה
׃חבזמל

2

רעש־ךרד ינאצויו
ךרד ינבסיו הנופצ
ץוחה רעש־לא ץוח
םידק הנופה ךרד
םיכפמ םימ־הנהו
׃תינמיה ףתכה־ןמ

3

םידק שיאה־תאצב
ףלא דמיו ודיב וקו
םימב ינרבעיו המאב
׃םיספא ימ

4

ינרבעיו ףלא דמיו
םיכרב םימ םימב
ינרבעיו ףלא דמיו
׃םינתמ ימ

5

רשא לחנ ףלא דמיו
רבעל לכוא־אל
ימ םימה ואג־יכ
־אל רשא לחנ וחש
׃רבעי

6

תיארה ילא רמאיו
ינכלויו םדא־ןב
׃לחנה תפש ינבשיו

7

הנהו ינבושב
בר ץע לחנה תפש־לא
׃הזמו הזמ דאמ

8

םימה ילא רמאיו
םיאצוי הלאה
הנומדקה הלילגה־לא
הברעה־לע ודריו
המיה־לא המיה ואבו
ואפרנו םיאצומה
׃םימה

9

היח שפנ־לכ היהו
לא ץרשי־רשא
םש אובי רשא־לכ
היהו היחי םילחנ
יכ דאמ הבר הגדה
הלאה םימה המש ואב
לכ יחו ואפריו
המש אובי־רשא
׃לחנה

10

וילע ודמעי היהו
ידג ןיעמ םיגוד
םילגע ןיע־דעו
ויהי םימרחל חוטשמ
םתגד היהת הנימל
לודגה םיה תגדכ
׃דאמ הבר

11

אלו ויאבגו ותאצב
׃ונתנ חלמל ואפרי

12

הלעי לחנה־לעו
הזמו הזמ ותפש־לע
לכאמ־ץע־לכ
־אלו והלע לובי־אל
וישדחל וירפ םתי
וימימ יכ רכבי
המה שדקמה־ןמ
וירפ ויהו םיאצוי
והלעו לכאמל
׃הפורתל

13

הוהי ינדא רמא הכ
רשא לובג הג
ץראה־תא ולחנתת
יטבש רשע ינשל
׃םילבח ףסוי לארשי

14

שיא התוא םתלחנו
יתאשנ רשא ויחאכ
התתל ידי־תא
הלפנו םכיתבאל
םכל תאזה ץראה
׃הלחנב

15

ץראה לובג הזו
םיה־ןמ הנופצ תאפל
ןלתח ךרדה לודגה
׃הדדצ אובל

16

םירבס התורב תמח
קשמד לובג־ןיב רשא
רצח תמח לובג ןיבו
רשא ןוכיתה
׃ןרוח לובג־לא

17

םיה־ןמ לובג היהו
לובג ןוניע רצח
הנופצ ןופצו קשמד
תאפ תאו תמח לובגו
׃ןופצ

18

ןיבמ םידק תאפו
קשמד־ןיבמו ןרוח
ןיבמו דעלגה ןיבמו
ןדריה לארשי ץרא
םיה־לע לובגמ
תאו ודמת ינומדקה
׃המידק תאפ

19

הנמית בגנ תאפו
תובירמ ימ־דע רמתמ
םיה־לא הלחנ שדק
תאו לודגה
׃הבגנ הנמית־תאפ

20

לודגה םיה םי־תאפו
אובל חכנ־דע לובגמ
׃םי־תאפ תאז תמח

21

ץראה־תא םתקלחו
יטבשל םכל תאזה
׃לארשי

22

התוא ולפת היהו
םירגהלו םכל הלחנב
םככותב םירגה
םינב ודלוה־רשא
םכל ויהו םככותב
לארשי ינבב חרזאכ
הלחנב ולפי םכתא
׃לארשי יטבש ךותב

23

רג־רשא טבשב היהו
ונתת םש ותא רגה
ינדא םאנ ותלחנ
׃הוהי

Ezekiel 48

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: