Hebrew Old Testament

Ezekiel 47

Ezekiel

Return to Index

Chapter 48

1

םיטבשה תומש הלאו
די־לא הנופצ הצקמ
תמח־אובל ןלתח־ךרד
לובג ןניע רצח
די־לא הנופצ קשמד
ול־ויהו תמח
ןד םיה םידק־תאפ
׃דחא

2

תאפמ ןד לובג לעו
המי־תאפ־דע םידק
׃דחא רשא

3

תאפמ רשא לובג לעו
המי־תאפ־דעו המידק
׃דחא ילתפנ

4

ילתפנ לובג לעו
המדק תאפמ
השנמ המי־תאפ־דע
׃דחא

5

השנמ לובג לעו
המדק תאפמ
םירפא המי־תאפ־דע
׃דחא

6

םירפא לובג לעו
םידק תאפמ
ןבואר המי־תאפ־דעו
׃דחא

7

ןבואר לובג לעו
םידק תאפמ
הדוהי המי־תאפ־דע
׃דחא

8

הדוהי לובג לעו
םידק תאפמ
היהת המי־תאפ־דע
ומירת־רשא המורתה
ףלא םירשעו השמח
דחאכ ךראו בחר
המידק תאפמ םיקלחה
היהו המי־תאפ־דע
׃וכותב שדקמה

9

ומירת רשא המורתה
השמח ךרא הוהיל
בחרו ףלא םירשעו
׃םיפלא תרשע

10

היהת הלאלו
םינהכל שדקה־תמורת
םירשעו השמח הנופצ
תרשע בחר המיו ףלא
בחר המידקו םיפלא
הבגנו םיפלא תרשע
םירשעו השמח ךרא
היהו ףלא
׃וכותב הוהי־שדקמ

11

ינבמ שדקמה םינהכל
ורמש רשא קודצ
ועת־אל רשא יתרמשמ
לארשי ינב תועתב
׃םיולה ועת רשאכ

12

הימורת םהל התיהו
שדק ץראה תמורתמ
לובג־לא םישדק
׃םיולה

13

לובג תמעל םיולהו
השמח םינהכה
ךרא ףלא םירשעו
םיפלא תרשע בחרו
השמח ךרא־לכ
בחרו ףלא םירשעו
׃םיפלא תרשע

14

ונממ ורכמי־אלו
רובעי אלו רמי אלו
שדק־יכ ץראה תישאר
׃הוהיל

15

רתונה םיפלא תשמחו
השמח ינפ־לע בחרב
אוה־לח ףלא םירשעו
שרגמלו בשומל ריעל
׃הכותב ריעה התיהו

16

תאפ היתודמ הלאו
תואמ שמח ןופצ
םיפלא תעבראו
שמח שמח בגנ־תאפו
םיפלא תעבראו תואמ
שמח םידק תאפמו
םיפלא תעבראו תואמ
תואמ שמח המי־תאפו
׃םיפלא תעבראו

17

ריעל שרגמ היהו
םישמח הנופצ
הבגנו םיתאמו
םיתאמו םישמח
םישמח המידקו
םישמח המיו םיתאמו
׃םיתאמו

18

תמעל ךראב רתונהו
תרשע שדקה תמורת
תרשעו המידק םיפלא
היהו המי םיפלא
שדקה תמורת תמעל
םחלל התאובת התיהו
׃ריעה ידבעל

19

ריעה דבעהו
יטבש לכמ והודבעי
׃לארשי

20

השמח המורתה־לכ
השמחב ףלא םירשעו
תיעיבר ףלא םירשעו
תמורת ־תא ומירת
תזחא־לא שדקה
׃ריעה

21

הזמ אישנל רתונהו
שדקה־תמורתל הזמו
ריעה תזחאלו
השמח ינפ־לא
המורת ףלא םירשעו
המידק לובג־דע
השמח ינפ־לע המיו
־לע ףלא םירשעו
תמעל המי לובג
התיהו אישנל םיקלח
שדקמו שדקה תמורת
׃הכותב תיבה

22

םיולה תזחאמו
ךותב ריעה תזחאמו
היהי אישנל רשא
הדוהי לובג ןיב
ןמינב לובג ןיבו
׃היהי אישנל

23

תאפמ םיטבשה רתיו
המי־תאפ־דע המידק
׃דחא ןמינב

24

ןמינב לובג לעו
המידק תאפמ
ןועמש המי־תאפ־דע
׃דחא

25

ןועמש לובג לעו
המידק תאפמ
רכששי המי־תאפ־דע
׃דחא

26

רכששי לובג לעו
המידק תאפמ
ןלובז המי־תאפ־דע
׃דחא

27

ןלובז לובג לעו
המדק תאפמ
דג המי־תאפ־דע
׃דחא

28

דג לובג לעו
הנמית בגנ תאפ־לא
ימ רמתמ לובג היהו
הלחנ שדק תבירמ
׃לודגה םיה־לע

29

ץראה תאז
הלחנמ וליפת־רשא
הלאו לארשי יטבשל
ינדא םאנ םתוקלחמ
׃הוהי

30

ריעה תאצות הלאו
שמח ןופצ תאפמ
םיפלא תעבראו תואמ
׃הדמ

31

ריעה ירעשו
יטבש תומש־לע
השולש םירעש לארשי
ןבואר רעש הנופצ
דחא הדוהי רעש דחא
׃דחא יול רעש

32

שמח המידק תאפ־לאו
םיפלא תעבראו תואמ
רעשו השלש םירעשו
רעש דחא ףסוי
ןד רעש דחא ןמינב
׃דחא

33

שמח הבגנ־תאפו
םיפלא תעבראו תואמ
השלש םירעשו הדמ
רעש דחא ןועמש רעש
רעש דחא רכששי
׃דחא ןלובז

34

תואמ שמח המי־תאפ
םיפלא תעבראו
רעש השלש םהירעש
רשא רעש דחא דג
ילתפנ רעש דחא
׃דחא

35

ףלא רשע הנמש ביבס
םוימ ריעה־םשו
׃המש הוהי

Daniel 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: