Hebrew Old Testament

Ezekiel 48

Daniel

Return to Index

Chapter 1

1

תוכלמל שולש תנשב
הדוהי־ךלמ םיקיוהי
רצאנדכובנ אב
םלשורי לבב־ךלמ
׃הילע רציו

2

ודיב ינדא ןתיו
םיקיוהי־תא
תצקמו הדוהי־ךלמ
םיהלאה־תיב ילכ
רענש־ץרא םאיביו
ויהלא תיב
איבה םילכה־תאו
׃ויהלא רצוא תיב

3

זנפשאל ךלמה רמאיו
איבהל ויסירס בר
ערזמו לארשי ינבמ
־ןמו הכולמה
׃םימתרפה

4

םהב־ןיא רשא םידלי
יבוטו םואמ־לכ
םיליכשמו הארמ
יעדיו המכח־לכב
עדמ יניבמו תעד
דמעל םהב חכ רשאו
םדמללו ךלמה לכיהב
׃םידשכ ןושלו רפס

5

ךלמה םהל ןמיו
ומויב םוי־רבד
ןיימו ךלמה גב־תפמ
םינש םלדגלו ויתשמ
ודמעי םתצקמו שולש
׃ךלמה ינפל

6

ינבמ םהב יהיו
היננח לאינד הדוהי
׃הירזעו לאשימ

7

רש םהל םשיו
םשיו תומש םיסירסה
רצאשטלב לאינדל
ךרדש היננחלו
ךשימ לאשימלו
׃וגנ דבע הירזעלו

8

ובל־לע לאינד םשיו
לאגתי־אל רשא
ןייבו ךלמה גבתפב
רשמ שקביו ויתשמ
אל רשא םיסירסה
׃לאגתי

9

םיהלאה ןתיו
דסחל לאינד־תא
רש ינפל םימחרלו
׃םיסירסה

10

םיסירסה רש רמאיו
ינא ארי לאינדל
רשא ךלמה ינדא־תא
םכלכאמ ־תא הנמ
רשא םכיתשמ־תאו
םכינפ־תא הארי המל
םידליה־ןמ םיפעז
םתביחו םכליגכ רשא
׃ךלמל ישאר־תא

11

לאינד רמאיו
הנמ רשא רצלמה־לא
םיסירסה רש
היננח לאינד־לע
׃הירזעו לאשימ

12

ךידבע־תא אנ־סנ
הרשע םימי
ונל־ונתיו
הלכאנו םיערזה־ןמ
׃התשנו םימו

13

ךינפל ואריו
הארמו וניארמ
תא םילכאה םידליה
רשאכו ךלמה גבתפ
השע הארת
׃ךידבע־םע

14

רבדל םהל עמשיו
םימי םסניו הזה
׃הרשע

15

הרשע םימי תצקמו
בוט םהיארמ הארנ
רשב יאירבו
םידליה־לכ־ןמ
גבתפ תא םילכאה
׃ךלמה

16

אשנ רצלמה יהיו
ןייו םגבתפ־תא
םהל ןתנו םהיתשמ
׃םינערז

17

הלאה םידליהו
םהל ןתנ םתעברא
לכשהו עדמ םיהלאה
המכחו רפס־לכב
ןיבה לאינדו
׃תומלחו ןוזח־לכב

18

םימיה תצקמלו
ךלמה רמא־רשא
רש םאיביו םאיבהל
ינפל םיסירסה
׃רצנדכבנ

19

ךלמה םתא רבדיו
םלכמ אצמנ אלו
היננח לאינדכ
הירזעו לאשימ
׃ךלמה ינפל ודמעיו

20

הניב תמכח רבד לכו
ךלמה םהמ שקב־רשא
תודי רשע םאצמיו
םימטרחה ־לכ לע
רשא םיפשאה
׃ותוכלמ־לכב

21

תנש־דע לאינד יהיו
׃ךלמה שרוכל תחא

Daniel 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: