Hebrew Old Testament

Daniel 1

Daniel

Return to Index

Chapter 2

1

תוכלמל םיתש תנשבו
םלח רצנדכבנ
תומלח רצנדכבנ
ותנשו וחור םעפתתו
׃וילע התיהנ

2

ארקל ךלמה רמאיו
םיפשאלו םימטרחל
םידשכלו םיפשכמלו
ויתמלח ךלמל דיגהל
ינפל ודמעיו ואביו
׃ךלמה

3

ךלמה םהל רמאיו
םעפתו יתמלח םולח
תעדל יחור
׃םולחה־תא

4

םידשכה ורבדיו
אכלמ תימרא ךלמל
רמא ייח ןימלעל
ארשפו ךידבעל אמלח
׃אוחנ

5

רמאו אכלמ הנע
ינמ אתלמ אידשכל
אל ןה אדזא
אמלח יננועדוהת
ןימדה הרשפו
ןוכיתבו ןודבעתת
׃ןומשתי ילונ

6

הרשפו אמלח ןהו
הבזבנו ןנתמ ןוחהת
ןולבקת איגש רקיו
אמלח ןהל ימדק־ןמ
׃ינוחה הרשפו

7

ןירמאו תונינת ונע
רמאי אמלח אכלמ
הרשפו יהודבעל
׃הוחהנ

8

רמאו אכלמ הנע
הנא עדי ביצי־ןמ
ןותנא אנדע יד
יד לבק־לכ ןינבז
אדזא יד ןותיזח
׃אתלמ ינמ

9

אל אמלח־ןה יד
איה־הדח יננעדוהת
הבדכ הלמו ןוכתד
ןותנמזה התיחשו
יד דע ימדק רמאמל
ןהל אנתשי אנדע
יל ורמא אמלח
הרשפ יד עדנאו
׃יננוחהת

10

אידשכ ונע
ןירמאו אכלמ־םדק
שנא יתיא־אל
תלמ יד אתשבי־לע
היוחהל לכוי אכלמ
ךלמ־לכ יד לבק־לכ
הנדכ הלמ טילשו בר
םטרח־לכל לאש אל
׃ידשכו ףשאו

11

לאש הכלמ־יד אתלמו
אל ןרחאו הריקי
םדק הנוחי יד יתיא
יד ןיהלא ןהל אכלמ
אל ארשב־םע ןוהרדמ
׃יהותיא

12

אכלמ הנד לבק־לכ
איגש ףצקו סנב
לכל הדבוהל רמאו
׃לבב ימיכח

13

אימיכחו תקפנ אתדו
ועבו ןילטקתמ
יהורבחו לאינד
׃הלטקתהל

14

ביתה לאינד ןידאב
ךויראל םעטו אטע
אכלמ יד איחבט־בר
הלטקל קפנ יד
׃לבב ימיכחל

15

ךויראל רמאו הנע
אכלמ־יד אטילש
הפצחהמ אתד המ־לע
ןידא אכלמ םדק־ןמ
ךוירא עדוה אתלמ
׃לאינדל

16

העבו לע לאינדו
ןמז יד אכלמ־ןמ
ארשפו הל־ןתני
׃אכלמל היוחהל

17

התיבל לאינד ןידא
לאשימ היננחלו לזא
יהורבח הירזעו
׃עדוה אתלמ

18

אעבמל ןימחרו
אימש הלא םדק־ןמ
אל יד הנד הזר־לע
לאינד ןודבהי
ראש־םע יהורבחו
׃לבב ימיכח

19

אוזחב לאינדל ןידא
ילג הזר איליל־יד
ךרב לאינד ןידא
׃אימש הלאל

20

רמאו לאינד הנע
אהלא־יד המש אוהל
אמלע־ןמ ךרבמ
אתמכח יד אמלע־דעו
יד אתרובגו
׃איה־הל

21

אינדע אנשהמ אוהו
הדעהמ אינמזו
םיקהמו ןיכלמ
אתמכח בהי ןיכלמ
אעדנמו ןימיכחל
׃הניב יעדיל

22

אתקימע אלג אוה
המ עדי אתרתסמו
המע אריהנו אכושחב
׃ארש

23

יתהבא הלא ךל
הנא חבשמו אדוהמ
אתרובגו אתמכח יד
ןעכו יל תבהי
אניעב־יד ינתעדוה
אכלמ תלמ־יד ךנמ
׃אנתעדוה

24

לאינד הנד לבק־לכ
יד ךוירא־לע לע
הדבוהל אכלמ ינמ
לזא לבב ימיכחל
ימיכחל הל־רמא ןכו
דבוהת־לא לבב
אכלמ םדק ינלעה
׃אוחא אכלמל ארשפו

25

ךוירא ןידא
לענה הלהבתהב
אכלמ םדק לאינדל
הל־רמא ןכו
רבג תחכשה־יד
יד אתולג ינב־ןמ
ארשפ יד דוהי
׃עדוהי אכלמל

26

רמאו אכלמ הנע
המש יד לאינדל
ךיתיאה רצאשטלב
אמלח ינתעדוהל להכ
׃הרשפו תיזח־יד

27

םדק לאינד הנע
הזר רמאו אכלמ
אל לאש אכלמ־יד
ןיפשא ןימיכח
ןירזג ןימטרח
היוחהל ןילכי
׃אכלמל

28

הלא יתיא םרב
ןיזר אלג אימשב
אכלמל עדוהו
יד המ רצנדכובנ
אימוי תירחאב אוהל
ךשאר יוזחו ךמלח
׃אוה הנד ךבכשמ־לע

29

ךנויער אכלמ התנא
המ וקלס ךבכשמ־לע
הנד ירחא אוהל יד
ךעדוה איזר אלגו
׃אוהל יד־המ

30

המכחב אל הנאו
יב יתיא־יד
אזר אייח־לכ־ןמ
ןהל יל ילג הנד
ארשפ יד תרבד ־לע
ןועדוהי אכלמל
ךבבל ינויערו
׃עדנת

31

הזח אכלמ התנא
דח םלצ ולאו תיוה
בר ןכד אמלצ איגש
םאק ריתי הויזו
׃ליחד הורו ךלבקל

32

השאר אמלצ אוה
יהודח בט בהד־יד
ףסכ יד יהוערדו
יד התכריו יהועמ
׃שחנ

33

לזרפ יד יהוקש
יד ןוהנמ יהולגר
יד ןוהנמו לזרפ
׃ףסח

34

יד דע תיוה הזח
אל־יד ןבא תרזגתה
אמלצל תחמו ןידיב
יד יהולגר־לע
תקדהו אפסחו אלזרפ
׃ןומה

35

הדחכ וקד ןידאב
אשחנ אפסח אלזרפ
ווהו אבהדו אפסכ
טיק ־ירדא־ןמ רועכ
אחור ןומה אשנו
חכתשה־אל רתא־לכו
תחמ־יד אנבאו ןוהל
בר רוטל תוה אמלצל
׃אערא־לכ תלמו

36

הרשפו אמלח הנד
׃אכלמ־םדק רמאנ

37

ךלמ אכלמ התנא
אימש הלא יד איכלמ
אפקתו אנסח אתוכלמ
׃ךל ־בהי ארקיו

38

ןיראד יד־לכבו
ארב תויח אשנא־ינב
בהי אימש־ףועו
ךטלשהו ךדיב
אוה התנא ןוהלכב
׃אבהד יד השאר

39

וכלמ םוקת ךרתבו
ךנמ אערא ירחא
ירחא איתילת וכלמו
טלשת יד אשחנ יד
׃אערא־לכב

40

אוהת היעיבר וכלמו
אלזרפכ הפיקת
אלזרפ יד לבק־לכ
אלכ לשחו קדהמ
עערמ־יד אלזרפכו
׃ערתו קדת ןילא־לכ

41

אילגר התיזח־ידו
ףסח ןוהנמ אתעבצאו
ןוהנמו רחפ־יד
הגילפ וכלמ לזרפ
יד אתבצנ־ןמו הוהת
הב־אוהל אלזרפ
התיזח יד לבק־לכ
ףסחב ברעמ אלזרפ
׃אניט

42

אילגר תעבצאו
ןוהנמו לזרפ ןוהנמ
אתוכלמ תצק־ןמ ףסח
הנמו הפיקת הוהת
׃הריבת הוהת

43

אלזרפ תיזח יד
אניט ףסחב ברעמ
ערזב ןוהל ןיברעתמ
ןוהל־אלו אשנא
הנד־םע הנד ןיקבד
אל אלזרפ ידכ־אה
׃אפסח־םע ברעתמ

44

יד ןוהימויבו
םיקי ןונא איכלמ
יד וכלמ אימש הלא
לבחתת אל ןימלעל
ןרחא םעל התוכלמו
קדת קבתשת אל
ןילא־לכ ףיסתו
םוקת איהו אתוכלמ
׃אימלעל

45

יד תיזח־יד לבק־לכ
ןבא תרזגתא ארוטמ
תקדהו ןידיב אל־יד
אפסח אשחנ אלזרפ
בר הלא אבהדו אפסכ
יד המ אכלמל עדוה
הנד ירחא אוהל
ןמיהמו אמלח ביציו
׃הרשפ

46

אכלמ ןידאב
לפנ רצנדכובנ
לאינדלו יהופנא־לע
ןיחחינו החנמו דגס
׃הל הכסנל רמא

47

לאינדל אכלמ הנע
יד טשק־ןמ רמאו
הלא אוה ןוכהלא
ןיכלמ ארמו ןיהלא
תלכי יד ןיזר הלגו
׃הנד הזר אלגמל

48

לאינדל אכלמ ןידא
ןברבר ןנתמו יבר
הל־בהי ןאיגש
־לכ לע הטלשהו
לבב תנידמ
לע ןינגס־ברו
׃לבב ימיכח־לכ

49

אעב לאינדו
לע ינמו אכלמ־ןמ
תנידמ יד אתדיבע
ךשימ ךרדשל לבב
לאינדו וגנ דבעו
׃אכלמ ערתב

Daniel 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: