Hebrew Old Testament

Daniel 4

Daniel

Return to Index

Chapter 5

1

דבע אכלמ רצאשלב
יהונברברל בר םחל
אפלא לבקלו ףלא
׃התש ארמח

2

םעטב רמא רצאשלב
ינאמל היתיהל ארמח
יד אפסכו אבהד
רצנדכובנ קפנה
יד אלכיה־ןמ יהובא
ןותשיו םלשוריב
אכלמ ןוהב
התלגש יהונברברו
׃התנחלו

3

ינאמ ויתיה ןידאב
וקפנה יד אבהד
תיב־יד אלכיה־ןמ
םלשוריב יד אהלא
אכלמ ןוהב ויתשאו
התלגש יהונברברו
׃התנחלו

4

וחבשו ארמח ויתשא
אפסכו אבהד יהלאל
אעא אלזרפ אשחנ
׃אנבאו

5

וקפנ התעש־הב
שנא־די יד ןעבצא
אתשרבנ לבקל ןבתכו
לתכ־יד אריג־לע
אכלמ יד אלכיה
הדי ספ הזח אכלמו
׃הבתכ יד

6

יהויז אכלמ ןידא
יהניערו יהונש
ירטקו הנולהבי
ןירתשמ הצרח
אדל אד התבכראו
׃ןשקנ

7

ליחב אכלמ ארק
איפשאל הלעהל
הנע אירזגו אידשכ
ימיכחל רמאו אכלמ
שנא־לכ יד לבב
הנד הבתכ הרקי־יד
יננוחי הרשפו
שבלי אנוגרא
אבהד־יד אכנומהו
יתלתו הראוצ־לע
׃טלשי אתוכלמב

8

לכ ןיללע ןידא
אכלמ ימיכח
אבתכ ןילהכ־אלו
ארשפו ארקמל
׃אכלמל העדוהל

9

רצאשלב אכלמ ןידא
יהויזו להבתמ איגש
יהולע ןינש
יהונברברו
׃ןישבתשמ

10

ילמ לבקל אתכלמ
יהונברברו אכלמ
תללע איתשמ תיבל
תרמאו אתכלמ תנע
ייח ןימלעל אכלמ
ךנויער ךולהבי־לא
׃ונתשי־לא ךיויזו

11

ךתוכלמב רבג יתיא
ןיהלא חור יד
ימויבו הב ןישידק
וריהנ ךובא
המכחו ונתלכשו
ןיהלא־תמכחכ
אכלמו הב תחכתשה
בר ךובא רצנדכבנ
ןיפשא ןימטרח
ןירזג ןיאדשכ
׃אכלמ ךובא המיקה

12

חור יד לבק־לכ
עדנמו הריתי
רשפמ ונתלכשו
תיוחאו ןימלח
ןירטק ארשמו ןדיחא
לאינדב הב תחכתשה
המש־םש אכלמ־יד
לאינד ןעכ רצאשטלב
הרשפו ירקתי
׃הוחהי

13

לעה לאינד ןידאב
אכלמ הנע אכלמ םדק
לאינדל רמאו
לאינד אוה־התנא
אתולג ינב־ןמ־יד
יתיה יד דוהי יד
׃דוהי־ןמ יבא אכלמ

14

חור יד ךילע תעמשו
וריהנו ךב ןיהלא
המכחו ונתלכשו
׃ךב תחכתשה הריתי

15

ימדק ולעה ןעכו
איפשא אימיכח
ןורקי הנד הבתכ־יד
ינתעדוהל הרשפו
ןילהכ־אלו
׃היוחהל אתלמ־רשפ

16

ךילע תעמש הנאו
ןירשפ לכות־יד
ןירטקו רשפמל
לכות ןה ןעכ ארשמל
הרשפו ארקמל אבתכ
אנוגרא ינתעדוהל
אכנומהו שבלת
ךראוצ־לע אבהד־יד
אתוכלמב אתלתו
׃טלשת

17

לאינד הנע ןידאב
אכלמ םדק רמאו
ןיוהל ךל ךתנתמ
בה ןרחאל ךתיבזבנו
ארקא אבתכ םרב
ארשפו אכלמל
׃הנעדוהא

18

אהלא אכלמ התנא
אתוכלמ אילע
ארקיו אתוברו
בהי הרדהו
׃ךובא רצנדכבנל

19

יד אתובר־ןמו
איממע לכ הל־בהי
ווה אינשלו אימא
־ןמ ןילחדו ןיעאז
אבצ הוה־יד יהומדק
הוה־ידו לטק אוה
אחמ הוה אבצ
הוה אבצ הוה־ידו
אבצ הוה־ידו םירמ
׃ליפשמ הוה

20

הבבל םר ידכו
הדזהל תפקת החורו
אסרכ־ןמ תחנה
הרקיו התוכלמ
׃הנמ וידעה

21

דירט אשנא ינב־ןמו
אתויח־םע הבבלו
אידרע־םעו יוש
ןירותכ אבשע הרודמ
אימש לטמו הנומעטי
דע עבטצי המשג
טילש־יד עדי־יד
תוכלמב אילע אהלא
הבצי יד־ןמלו אשנא
׃הילע םיקהי

22

רצאשלב הרב התנאו
ךבבל תלפשה אל
הנד־לכ יד לבק־לכ
׃תעדי

23

אימש־ארמ לעו
אינאמלו תממורתה
ויתיה התיב־יד
התנאו ךימדק
ךתלגש ךינברברו
ןיתש ארמח ךתנחלו
יהלאלו ןוהב
אשחנ אבהדו־אפסכ
אנבאו אעא אלזרפ
ןיזח־אל יד
אלו ןיעמש־אלו
אהלאלו תחבש ןיעדי
הדיב ךתמשנ ־יד
אל הל ךתחרא־לכו
׃תרדה

24

יהומדק־ןמ ןידאב
אדי־יד אספ חילש
׃םישר הנד אבתכו

25

םישר יד אבתכ הנדו
לקת אנמ אנמ
׃ןיסרפו

26

אנמ אתלמ־רשפ הנד
ךתוכלמ אהלא־הנמ
׃המלשהו

27

התליקת לקת
תחכתשהו אינזאמב
׃ריסח

28

ךתוכלמ תסירפ סרפ
׃סרפו ידמל תביהיו

29

רצאשלב רמא ןידאב
לאינדל ושיבלהו
אכנומהו אנוגרא
הראוצ ־לע אבהד־יד
יהולע וזרכהו
אתלת טילש אוהל־יד
׃אתוכלמב

30

ליטק אילילב הב
אכלמ רצשאלב
׃אידשכ

Daniel 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: