Hebrew Old Testament

Daniel 8

Daniel

Return to Index

Chapter 9

1

שוירדל תחא תנשב
ערזמ שורושחא־ןב
לע ךלמה רשא ידמ
׃םידשכ תוכלמ

2

וכלמל תחא תנשב
יתניב לאינד ינא
םינשה רפסמ םירפסב
הוהי ־רבד היה רשא
איבנה הימרי־לא
תוברחל תואלמל
׃הנש םיעבש םלשורי

3

ינפ־תא הנתאו
םיהלאה ינדא־לא
הלפת שקבל
קשו םוצב םינונחתו
׃רפאו

4

הוהיל הללפתאו
הרמאו הדותאו יהלא
לאה ינדא אנא
רמש ארונהו לודגה
דסחהו תירבה
ירמשלו ויבהאל
׃ויתוצמ

5

וניועו ונאטח
ונדרמו ונעשרהו
ךתוצממ רוסו
׃ךיטפשממו

6

ונעמש אלו
םיאיבנה ךידבע־לא
ךמשב ורבד רשא
ונירש וניכלמ־לא
םע־לכ לאו וניתבאו
׃ץראה

7

הקדצה ינדא ךל
םינפה תשב ונלו
שיאל הזה םויכ
יבשוילו הדוהי
לארשי־לכלו םלשורי
םיקחרהו םיברקה
רשא תוצראה־לכב
םלעמב םש םתחדה
׃ךב־ולעמ רשא

8

תשב ונל הוהי
וניכלמל םינפה
וניתבאלו ונירשל
׃ךל ונאטח רשא

9

וניהלא ינדאל
יכ תוחלסהו םימחרה
׃וב ונדרמ

10

לוקב ונעמש אלו
תכלל וניהלא הוהי
ןתנ רשא ויתרותב
וידבע דיב ונינפל
׃םיאיבנה

11

ורבע לארשי־לכו
רוסו ךתרות־תא
ךלקב עומש יתלבל
הלאה ונילע ךתתו
הבותכ רשא העבשהו
השמ תרותב
יכ םיהלאה־דבע
׃ול ונאטח

12

וירבד־תא םקיו
לעו ונילע רבד־רשא
ונוטפש רשא וניטפש
הער ונילע איבהל
התשענ־אל רשא הלדג
רשאכ םימשה־לכ תחת
׃םלשוריב התשענ

13

תרותב בותכ רשאכ
הערה־לכ תא השמ
ונילע האב תאזה
ינפ ־תא ונילח־אלו
בושל וניהלא הוהי
ליכשהלו וננועמ
׃ךתמאב

14

הוהי דקשיו
האיביו הערה־לע
קידצ־יכ ונילע
וניהלא הוהי
רשא וישעמ ־לכ־לע
ונעמש אלו השע
׃ולקב

15

וניהלא ינדא התעו
ךמע־תא תאצוה רשא
דיב םירצמ ץראמ
םש ךל ־שעתו הקזח
ונאטח הזה םויכ
׃ונעשר

16

ךתקדצ־לככ ינדא
ךתמחו ךפא אנ־בשי
םלשורי ךריעמ
יכ ךשדק־רה
תונועבו וניאטחב
םלשורי וניתבא
הפרחל ךמעו
׃וניתביבס־לכל

17

וניהלא עמש התעו
ךדבע תלפת־לא
ראהו וינונחת־לאו
ךשדקמ־לע ךינפ
׃ינדא ןעמל םמשה

18

ךנזא יהלא הטה
ךיניע החקפ עמשו
וניתממש הארו
ארקנ־רשא ריעהו
אל יכ הילע ךמש
ונחנא וניתקדצ־לע
ונינונחת םיליפמ
־לע יכ ךינפל
׃םיברה ךימחר

19

ינדא העמש ינדא
הבישקה ינדא החלס
רחאת־לא השעו
־יכ יהלא ךנעמל
ךריע־לע ארקנ ךמש
׃ךמע־לעו

20

רבדמ ינא דועו
הדותמו ללפתמו
ימע תאטחו יתאטח
יתנחת ליפמו לארשי
לע יהלא הוהי ינפל
׃יהלא שדק־רה

21

רבדמ ינא דועו
שיאהו הלפתב
יתיאר רשא לאירבג
ףעמ הלחתב ןוזחב
תעכ ילא עגנ ףעיב
׃ברע־תחנמ

22

ימע רבדיו ןביו
התע לאינד רמאיו
ךליכשהל יתאצי
׃הניב

23

אצי ךינונחת תלחתב
יתאב ינאו רבד
תודומח יכ דיגהל
רבדב ןיבו התא
׃הארמב ןבהו

24

ךתחנ םיעבש םיעבש
ריע־לעו ךמע־לע
עשפה אלכל ךשדק
רפכלו תואטח םתחלו
קדצ איבהלו ןוע
ןוזח םתחלו םימלע
שדק חשמלו איבנו
׃םישדק

25

אצמ־ןמ לכשתו עדתו
תונבלו בישהל רבד
חישמ־דע םלשורי
העבש םיעבש דיגנ
םינשו םישש םיעבשו
בוחר התנבנו בושת
קוצבו ץורחו
׃םיתעה

26

םישש םיעבשה ירחאו
חישמ תרכי םינשו
ריעהו ול ןיאו
םע תיחשי שדקהו
וצקו אבה דיגנ
המחלמ ץק דעו ףטשב
׃תוממש תצרחנ

27

םיברל תירב ריבגהו
יצחו דחא עובש
חבז תיבשי עובשה
ףנכ לעו החנמו
םמשמ םיצוקש
הצרחנו הלכ־דעו
׃םמש־לע ךתת

Daniel 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: