Hebrew Old Testament

Hosea 4

Hosea

Return to Index

Chapter 5

1

םינהכה תאז־ועמש
לארשי תיב ובישקהו
וניזאה ךלמה תיבו
טפשמה םכל יכ
הפצמל םתייה חפ־יכ
השורפ תשרו
׃רובת־לע

2

וקימעה םיטש הטחשו
׃םלכל רסומ ינאו

3

םירפא יתעדי ינא
דחכנ־אל לארשיו
תינזה התע יכ ינממ
׃לארשי אמטנ םירפא

4

םהיללעמ ונתי אל
יכ םהיהלא־לא בושל
םברקב םינונז חור
׃ועדי אל הוהי־תאו

5

לארשי־ןואג הנעו
לארשיו וינפב
ולשכי םירפאו
לשכ םנועב
׃םמע הדוהי־םג

6

וכלי םרקבבו םנאצב
אלו הוהי־תא שקבל
׃םהמ ץלח ואצמי

7

ודגב הוהיב
ודלי םירז םינב־יכ
שדח םלכאי התע
׃םהיקלח־תא

8

העבגב רפוש ועקת
ועירה המרב הרצצח
ךירחא ןוא תיב
׃ןימינב

9

היהת המשל םירפא
יטבשב החכות םויב
יתעדוה לארשי
׃הנמאנ

10

הדוהי ירש ויה
םהילע לובג יגיסמכ
׃יתרבע םימכ ךופשא

11

ץוצר םירפא קושע
ךלה ליאוה יכ טפשמ
׃וצ־ירחא

12

םירפאל שעכ ינאו
׃הדוהי תיבל בקרכו

13

םירפא אריו
הדוהיו וילח־תא
ךליו ורזמ־תא
רושא־לא םירפא
ברי ךלמ־לא חלשיו
אפרל לכוי אל אוהו
םכמ ההגי־אלו םכל
׃רוזמ

14

לחשכ יכנא יכ
ריפככו םירפאל
ינא הדוהי תיבל
אשא ךלאו ףרטא ינא
׃ליצמ ןיאו

15

הבושא ךלא
דע ימוקמ־לא
ושקבו ומשאי־רשא
םהל רצב ינפ
׃יננרחשי

Hosea 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: