Hebrew Old Testament

Hosea 7

Hosea

Return to Index

Chapter 8

1

רשנכ רפש ךכח־לא
ןעי הוהי תיב־לע
יתירב ורבע
׃ועשפ יתרות־לעו

2

יהלא וקעזי יל
׃לארשי ךונעדי

3

בוט לארשי חנז
׃ופדרי ביוא

4

אלו וכילמה םה
אלו ורישה ינממ
םבהזו םפסכ יתעדי
םיבצע םהל ושע
׃תרכי ןעמל

5

ןורמש ךלגע חנז
יתמ־דע םב יפא הרח
׃ןיקנ ולכוי אל

6

אוהו לארשימ יכ
אלו והשע שרח
אוה םיהלא
לגע היהי םיבבש־יכ
׃ןורמש

7

וערזי חור יכ
המק ורצקי התפוסו
ילב חמצ ול־ןיא
ילוא חמק־השעי
׃והעלבי םירז השעי

8

התע לארשי עלבנ
ילככ םיוגב ויה
׃וב ץפח־ןיא

9

רושא ולע המה־יכ
םירפא ול דדוב ארפ
׃םיבהא ונתה

10

םיוגב ונתי־יכ םג
ולחיו םצבקא התע
ךלמ אשממ טעמ
׃םירש

11

םירפא הברה־יכ
ול־ויה אטחל תחבזמ
׃אטחל תוחבזמ

12

ובר ול־בותכא
רז־ומכ יתרות
׃ובשחנ

13

וחבזי יבהבה יחבז
הוהי ולכאיו רשב
רכזי התע םצר אל
םתואטח דקפיו םנוע
׃ובושי םירצמ המה

14

לארשי חכשיו
ןביו והשע־תא
הדוהיו תולכיה
תורצב םירע הברה
וירעב שא־יתחלשו
׃היתנמרא הלכאו

Hosea 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: