Hebrew Old Testament

Jonah 4

Micah

Return to Index

Chapter 1

1

היה רשא הוהי־רבד
יתשרמה הכימ־לא
זחא םתוי ימיב
הדוהי יכלמ היקזחי
ןורמש־לע הזח־רשא
׃םלשוריו

2

םלכ םימע ועמש
האלמו ץרא יבישקה
הוהי ינדא יהיו
ינדא דעל םכב
׃ושדק לכיהמ

3

אצי הוהי הנה־יכ
ךרדו דריו ומוקממ
׃ץרא יתומב־לע

4

ויתחת םירהה וסמנו
ועקבתי םיקמעהו
שאה ינפמ גנודכ
׃דרומב םירגמ םימכ

5

תאז־לכ בקעי עשפב
לארשי תיב תואטחבו
אולה בקעי עשפ־ימ
תומב ימו ןורמש
אולה הדוהי
׃םלשורי

6

יעל ןורמש יתמשו
םרכ יעטמל הדשה
הינבא יגל יתרגהו
׃הלגא הידסיו

7

ותכי היליספ־לכו
ופרשי היננתא־לכו
היבצע־לכו שאב
יכ הממש םישא
הצבק הנוז ןנתאמ
הנוז ןנתא־דעו
׃ובושי

8

הדפסא תאז־לע
הכליא הליליאו
השעא םורעו לליש
לבאו םינתכ דפסמ
׃הנעי תונבכ

9

היתוכמ השונא יכ
הדוהי־דע האב־יכ
ימע רעש־דע עגנ
׃םלשורי־דע

10

וכב ודיגת־לא תגב
תיבב וכבת־לא
רפע הרפעל
׃יתשלפתה

11

תבשוי םכל ירבע
אל תשב־הירע ריפש
ןנאצ תבשוי האצי
חקי לצאה תיב דפסמ
׃ותדמע םכמ

12

תבשוי בוטל הלח־יכ
ער דרי־יכ תורמ
רעשל הוהי תאמ
׃םלשורי

13

שכרל הבכרמה םתר
תישאר שיכל תבשוי
ןויצ־תבל איה תאטח
יעשפ ואצמנ ךב־יכ
׃לארשי

14

םיחולש ינתת ןכל
יתב תג תשרומ לע
יכלמל בזכאל ביזכא
׃לארשי

15

ךל יבא שריה דע
השרמ תבשוי
דובכ אובי םלדע־דע
׃לארשי

16

ינב־לע יזגו יחרק
יבחרה ךיגונעת
ולג יכ רשנכ ךתחרק
׃ךממ

Micah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: