Hebrew Old Testament

Micah 6

Micah

Return to Index

Chapter 7

1

יתייה יכ יל יללא
תללעכ ץיק־יפסאכ
לוכשא־ןיא ריצב
התוא הרוכב לוכאל
׃ישפנ

2

ץראה־ןמ דיסח דבא
םלכ ןיא םדאב רשיו
שיא ובראי םימדל
ודוצי והיחא־תא
׃םרח

3

םיפכ ערה־לע
לאש רשה ביטיהל
םולשב טפשהו
תוה רבד לודגהו
׃הותבעיו אוה ושפנ

4

רשי קדחכ םבוט
ךיפצמ םוי הכוסממ
התע האב ךתדקפ
׃םתכובמ היהת

5

ערב ונימאת־לא
ףולאב וחטבת־לא
רמש ךקיח תבכשמ
׃ךיפ־יחתפ

6

תב בא לבנמ ןב־יכ
הלכ המאב המק
שיא יביא התמחב
׃ותיב ישנא

7

הפצא הוהיב ינאו
יעשי יהלאל הליחוא
׃יהלא ינעמשי

8

יל יתביא יחמשת־לא
יתמק יתלפנ יכ
הוהי ךשחב בשא־יכ
׃יל רוא

9

יכ אשא הוהי ףעז
רשא דע ול יתאטח
השעו יביר בירי
ינאיצוי יטפשמ
׃ותקדצב הארא רואל

10

הסכתו יתביא ארתו
ילא הרמאה השוב
ךיהלא הוהי ויא
הב הניארת יניע
סמרמל היהת התע
׃תוצוח טיטכ

11

ךירדג תונבל םוי
׃קח־קחרי אוהה םוי

12

ךידעו אוה םוי
רושא ינמל אובי
ינמלו רוצמ ירעו
םיו רהנ־דעו רוצמ
׃רהה רהו םימ

13

הממשל ץראה התיהו
ירפמ היבשי־לע
׃םהיללעמ

14

ןאצ ךטבשב ךמע הער
דדבל ינכש ךתלחנ
למרכ ךותב רעי
דעלגו ןשב וערי
׃םלוע ימיכ

15

ץראמ ךתאצ ימיכ
ונארא םירצמ
׃תואלפנ

16

ושביו םיוג וארי
ומישי םתרובג לכמ
םהינזא הפ־לע די
׃הנשרחת

17

שחנכ רפע וכחלי
וזגרי ץרא ילחזכ
הוהי־לא םהיתרגסממ
ודחפי וניהלא
׃ךממ ואריו

18

אשנ ךומכ לא־ימ
עשפ־לע רבעו ןוע
ותלחנ תיראשל
ופא דעל קיזחה־אל
׃אוה דסח ץפח־יכ

19

שבכי ונמחרי בושי
ךילשתו וניתנוע
םי תולצמב
׃םתואטח־לכ

20

דסח בקעיל תמא ןתת
תעבשנ־רשא םהרבאל
׃םדק ימימ וניתבאל

Nahum 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: