Hebrew Old Testament

Nahum 2

Nahum

Return to Index

Chapter 3

1

הלכ םימד ריע יוה
אל האלמ קרפ שחכ
׃ףרט שימי

2

שער לוקו טוש לוק
רהד סוסו ןפוא
׃הדקרמ הבכרמו

3

ברח בהלו הלעמ שרפ
ללח ברו תינח קרבו
הצק ןיאו רגפ דבכו
ולשכי היוגל
׃םתיוגב

4

הנוז ינונז ברמ
תלעב ןח תבוט
םיוג תרכמה םיפשכ
תוחפשמו הינונזב
׃היפשכב

5

םאנ ךילא יננה
יתילגו תואבצ הוהי
ךינפ־לע ךילוש
ךרעמ םיוג יתיארהו
׃ךנולק תוכלממו

6

ךילע יתכלשהו
ךיתלבנו םיצקש
׃יארכ ךיתמשו

7

דודי ךיאר־לכ היהו
הדדש רמאו ךממ
הל דוני ימ הונינ
םימחנמ שקבא ןיאמ
׃ךל

8

ןומא אנמ יבטיתה
םימ םיראיב הבשיה
ליח־רשא הל ביבס
׃התמוח םימ םי

9

םירצמו המצע שוכ
טופ הצק ןיאו
ויה םיבולו
׃ךתרזעב

10

הכלה הלגל איה־םג
היללע םג יבשב
שארב ושטרי
־לעו תוצוח־לכ
לרוג ודי הידבכנ
וקתר הילודג־לכו
׃םיקזב

11

יהת ירכשת תא־םג
ישקבת תא־םג המלענ
׃ביואמ זועמ

12

םינאת ךירצבמ־לכ
םירוכב־םע
ולפנו ועוני־םא
׃לכוא יפ־לע

13

םישנ ךמע הנה
חותפ ךיביאל ךברקב
ךצרא ירעש וחתפנ
׃ךיחירב שא הלכא

14

ךל־יבאש רוצמ ימ
יאב ךירצבמ יקזח
רמחב יסמרו טיטב
׃ןבלמ יקיזחה

15

שא ךלכאת םש
ךלכאת ברח ךתירכת
קליכ דבכתה קליכ
׃הבראכ ידבכתה

16

ךילכר תיברה
קלי םימשה יבכוכמ
׃ףעיו טשפ

17

הבראכ ךירזנמ
יבג בוגכ ךירספטו
תורדגב םינוחה
החרז שמש הרק םויב
עדונ־אלו דדונו
׃םיא ומוקמ

18

רושא ךלמ ךיער ומנ
ושפנ ךירידא ונכשי
ןיאו םירהה־לע ךמע
׃ץבקמ

19

ךרבשל ההכ־ןיא
יעמש לכ ךתכמ הלחנ
ךילע ףכ ועקת ךעמש
הרבע־אל ימ־לע יכ
׃דימת ךתער

Habakkuk 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: