Hebrew Old Testament

Habakkuk 2

Habakkuk

Return to Index

Chapter 3

1

איבנה קוקבחל הלפת
׃תוניגש לע

2

ךעמש יתעמש הוהי
ךלעפ הוהי יתארי
והייח םינש ברקב
עידות םינש ברקב
׃רוכזת םחר זגרב

3

אובי ןמיתמ הולא
ןראפ־רהמ שודקו
ודוה םימש הסכ הלס
׃ץראה האלמ ותלהתו

4

היהת רואכ הגנו
םשו ול ודימ םינרק
׃הזע ןויבח

5

רבד ךלי וינפל
׃וילגרל ףשר אציו

6

האר ץרא דדמיו דמע
וצצפתיו םיוג רתיו
תועבג וחש דע־יררה
םלוע תוכילה םלוע
׃ול

7

יתיאר ןוא תחת
ןוזגרי ןשוכ ילהא
׃ןידמ ץרא תועירי

8

הוהי הרח םירהנבה
ךפא םירהנב םא
יכ ךתרבע םיב־םא
ךיסוס־לע בכרת
׃העושי ךיתבכרמ

9

ךתשק רועת הירע
רמא תוטמ תועבש
תורהנ הלס
׃ץרא־עקבת

10

םירה וליחי ךואר
ןתנ רבע םימ םרז
םור ולוק םוהת
׃אשנ והידי

11

הלבז דמע חרי שמש
וכלהי ךיצח רואל
׃ךתינח קרב הגנל

12

ףאב ץרא־דעצת םעזב
׃םיוג שודת

13

ךמע עשיל תאצי
ךחישמ־תא עשיל
עשר תיבמ שאר תצחמ
־דע דוסי תורע
׃הלס ראוצ

14

שאר ויטמב תבקנ
ורעסי וזרפ
םתצילע ינציפהל
ינע לכאל־ומכ
׃רתסמב

15

ךיסוס םיב תכרד
׃םיבר םימ רמח

16

ינטב זגרתו יתעמש
יתפש וללצ לוקל
ימצעב בקר אובי
רשא זגרא יתחתו
הרצ םויל חונא
׃ונדוגי םעל תולעל

17

חרפת־אל הנאת־יכ
םינפגב לובי ןיאו
תיז־השעמ שחכ
לכא השע־אל תומדשו
ןאצ הלכממ רזג
׃םיתפרב רקב ןיאו

18

הזולעא הוהיב ינאו
׃יעשי יהלאב הליגא

19

יליח ינדא הוהי
תוליאכ ילגר םשיו
ינכרדי יתומב לעו
׃יתוניגנב חצנמל

Zephaniah 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: