Hebrew Old Testament

Zephaniah 3

Haggai

Return to Index

Chapter 1

1

שוירדל םיתש תנשב
יששה שדחב ךלמה
היה שדחל דחא םויב
יגח־דיב הוהי־רבד
לבברז־לא איבנה
תחפ לאיתלאש־ןב
עשוהי־לאו הדוהי
ןהכה קדצוהי־ןב
׃רמאל לודגה

2

תואבצ הוהי רמא הכ
ורמא הזה םעה רמאל
תיב־תע אב־תע אל
׃תונבהל הוהי

3

הוהי־רבד יהיו
איבנה יגח־דיב
׃רמאל

4

תבשל םתא םכל תעה
םינופס םכיתבב
׃ברח הזה תיבהו

5

הוהי רמא הכ התעו
םכבבל ומיש תואבצ
׃םכיכרד־לע

6

אבהו הברה םתערז
לוכא טעמ
ותש העבשל־ןיאו
שובל הרכשל־ןיאו
ול םחל ־ןיאו
רכתשמ רכתשמהו
׃בוקנ רורצ־לא

7

תואבצ הוהי רמא הכ
םכבבל ומיש
׃םכיכרד־לע

8

ץע םתאבהו רהה ולע
תיבה ונבו
דבכאו וב־הצראו
׃הוהי רמא

9

הנהו הברה־לא הנפ
תיבה םתאבהו טעמל
המ ןעי וב יתחפנו
תואבצ הוהי םאנ
אוה־רשא יתיב ןעי
שיא םיצר םתאו ברח
׃ותיבל

10

ואלכ םכילע ןכ־לע
ץראהו לטמ םימש
׃הלובי האלכ

11

ץראה־לע ברח ארקאו
םירהה־לעו
ןגדה־לעו
שוריתה־לעו
רשא לעו רהציה־לעו
המדאה איצות
םדאה־לעו
לעו המהבה־לעו
׃םיפכ עיגי־לכ

12

לבברז עמשיו
עשוהיו לאיתלש־ןב
ןהכה קדצוהי־ןב
תיראש לכו לודגה
הוהי לוקב םעה
ירבד־לעו םהיהלא
רשאכ איבנה יגח
םהיהלא הוהי וחלש
ינפמ םעה וארייו
׃הוהי

13

ךאלמ יגח רמאיו
הוהי תוכאלמב הוהי
םכתא ינא רמאל םעל
׃הוהי־םאנ

14

חור־תא הוהי רעיו
לאיתלש־ןב לבברז
חור־תאו הדוהי תחפ
קדצוהי ־ןב עשוהי
לודגה ןהכה
תיראש לכ חור־תאו
ושעיו ואביו םעה
הוהי ־תיבב הכאלמ
׃םהיהלא תואבצ

15

העבראו םירשע םויב
תנשב יששב שדחל
׃ךלמה שוירדל םיתש

Haggai 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: