Hebrew Old Testament

Haggai 2

Zechariah

Return to Index

Chapter 1

1

תנשב ינימשה שדחב
היה שוירדל םיתש
הירכז־לא הוהי־רבד
ודע־ןב היכרב־ןב
׃רמאל איבנה

2

הוהי ףצק
׃ףצק םכיתובא־לע

3

רמא הכ םהלא תרמאו
ובוש תואבצ הוהי
הוהי םאנ ילא
םכילא בושאו תואבצ
׃תואבצ הוהי רמא

4

םכיתבאכ ויהת־לא
םהילא־וארק רשא
םינשארה םיאיבנה
הוהי רמא הכ רמאל
אנ ובוש תואבצ
םיערה םכיכרדמ
םיערה םכילילעמו
־אלו ועמש אלו
ילא ובישקה
׃הוהי־םאנ

5

םה־היא םכיתובא
םלועלה םיאבנהו
׃ויחי

6

רשא יקחו ירבד ךא
ידבע־תא יתיוצ
אולה םיאיבנה
םכיתבא וגישה
ורמאיו ובושיו
הוהי םמז רשאכ
ונל תושעל תואבצ
וניללעמכו וניכרדכ
׃ונתא השע ןכ

7

העבראו םירשע םויב
שדח רשע־יתשעל
תנשב טבש שדח־אוה
היה שוירדל םיתש
הירכז־לא הוהי־רבד
אודע־ןב והיכרב־ןב
׃רמאל איבנה

8

הלילה יתיאר
בכר שיא־הנהו
אוהו םדא סוס־לע
םיסדהה ןיב דמע
וירחאו הלצמב רשא
םיקרש םימדא םיסוס
׃םינבלו

9

ינדא הלא־המ רמאו
ךאלמה ילא רמאיו
ךארא ינא יב רבדה
׃הלא המה־המ

10

דמעה שיאה ןעיו
רמאיו םיסדהה־ןיב
הוהי חלש רשא הלא
׃ץראב ךלהתהל

11

ךאלמ־תא ונעיו
ןיב דמעה הוהי
ורמאיו םיסדהה
הנהו ץראב ונכלהתה
תבשי ץראה־לכ
׃תטקשו

12

הוהי־ךאלמ ןעיו
תואבצ הוהי רמאיו
התא יתמ־דע
םלשורי־תא םחרת־אל
רשא הדוהי ירע תאו
םיעבש הז התמעז
׃הנש

13

הוהי ןעיו
יב רבדה ךאלמה־תא
םירבד םיבוט םירבד
׃םימחנ

14

ךאלמה ילא רמאיו
רמאל ארק יב רבדה
תואבצ הוהי רמא הכ
םלשוריל יתאנק
האנק ןויצלו
׃הלודג

15

ףצק ינא לודג ףצקו
םיננאשה םיוגה־לע
טעמ יתפצק ינא רשא
׃הערל ורזע המהו

16

הוהי רמא־הכ ןכל
םלשוריל יתבש
הנבי יתיב םימחרב
תואבצ הוהי םאנ הב
הטני הוקו
׃םלשורי־לע

17

הכ רמאל ארק דוע
תואבצ הוהי רמא
ירע הניצופת דוע
הוהי םחנו בוטמ
רחבו ןויצ־תא דוע
׃םלשוריב דוע

Zechariah 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: