Hebrew Old Testament

Zechariah 2

Zechariah

Return to Index

Chapter 3

1

עשוהי־תא ינאריו
דמע לודגה ןהכה
הוהי ךאלמ ינפל
־לע דמע ןטשהו
׃ונטשל ונימי

2

הוהי רמאיו
הוהי רעגי ןטשה־לא
רעגיו ןטשה ךב
רחבה ךב הוהי
הז אולה םלשוריב
׃שאמ לצמ דוא

3

שבל היה עשוהיו
דמעו םיאוצ םידגב
׃ךאלמה ינפל

4

רמאיו ןעיו
וינפל םידמעה־לא
םידגבה וריסה רמאל
רמאיו וילעמ םיאצה
יתרבעה האר וילא
שבלהו ךנוע ךילעמ
׃תוצלחמ ךתא

5

ףינצ ומישי רמאו
ושאר־לע רוהט
ףינצה ומישיו
ושאר־לע רוהטה
םידגב והשבליו
׃דמע הוהי ךאלמו

6

הוהי ךאלמ דעיו
׃רמאל עשוהיב

7

תואבצ הוהי רמא־הכ
םאו ךלת יכרדב־םא
רמשת יתרמשמ־תא
ןידת התא־םגו
רמשת םגו יתיב־תא
ךל יתתנו ירצח־תא
םידמעה ןיב םיכלהמ
׃הלאה

8

ןהכה עשוהי אנ־עמש
ךיערו התא לודגה
ךינפל םיבשיה
המה תפומ ישנא־יכ
איבמ יננה־יכ
׃חמצ ידבע־תא

9

רשא ןבאה הנה יכ
עשוהי ינפל יתתנ
העבש תחא ןבא־לע
חתפמ יננה םיניע
הוהי םאנ החתפ
יתשמו תואבצ
איהה־ץראה ןוע־תא
׃דחא םויב

10

םאנ אוהה םויב
וארקת תואבצ הוהי
תחת־לא והערל שיא
׃הנאת תחת־לאו ןפג

Zechariah 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: