Hebrew Old Testament

Zechariah 6

Zechariah

Return to Index

Chapter 7

1

עברא תנשב יהיו
היה ךלמה שוירדל
הירכז־לא הוהי־רבד
יעשתה שדחל העבראב
׃ולסכב

2

לא־תיב חלשיו
ךלמ םגרו רצא־רש
תולחל וישנאו
׃הוהי ינפ־תא

3

םינהכה־לא רמאל
הוהי־תיבל רשא
םיאיבנה־לאו תואבצ
שדחב הכבאה רמאל
רשאכ רזנה ישמחה
המכ הז יתישע
׃םינש

4

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל ילא תואבצ

5

ץראה םע־לכ־לא רמא
רמאל םינהכה־לאו
דופסו םתמצ־יכ
יעיבשבו ישימחב
הנש םיעבש הזו
׃ינא ינתמצ םוצה

6

יכו ולכאת יכו
םתא אולה ותשת
םתאו םילכאה
׃םיתשה

7

םירבדה־תא אולה
דיב הוהי ארק רשא
םינשארה םיאיבנה
תבשי םלשורי תויהב
הירעו הולשו
בגנהו היתביבס
׃בשי הלפשהו

8

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל הירכז־לא

9

תואבצ הוהי רמא הכ
תמא טפשמ רמאל
םימחרו דסחו וטפש
׃ויחא ־תא שיא ושע

10

רג םותיו הנמלאו
וקשעת־לא ינעו
ויחא שיא תערו
׃םכבבלב ובשחת־לא

11

בישקהל ונאמיו
תררס ףתכ ונתיו
ודיבכה םהינזאו
׃עומשמ

12

רימש ומש םבלו
הרותה־תא עומשמ
רשא םירבדה־תאו
תואבצ הוהי חלש
םיאיבנה דיב וחורב
ףצק יהיו םינשארה
הוהי תאמ לודג
׃תואבצ

13

אלו ארק־רשאכ יהיו
אלו וארקי ןכ ועמש
הוהי רמא עמשא
׃תואבצ

14

לע םרעסאו
רשא םיוגה־לכ
ץראהו םועדי־אל
רבעמ םהירחא המשנ
ומישיו בשמו
׃המשל הדמח־ץרא

Zechariah 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: