Hebrew Old Testament

Zechariah 7

Zechariah

Return to Index

Chapter 8

1

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל תואבצ

2

תואבצ הוהי רמא הכ
האנק ןויצל יתאנק
הלודג המחו הלודג
׃הל יתאנק

3

יתבש הוהי רמא הכ
יתנכשו ןויצ־לא
םלשורי ךותב
םלשורי הארקנו
תמאה ־ריע
רה תואבצ הוהי־רהו
׃שדקה

4

תואבצ הוהי רמא הכ
םינקז ובשי דע
תובחרב תונקזו
שיאו םלשורי
ברמ ודיב ותנעשמ
׃םימי

5

ואלמי ריעה תובחרו
תודליו םידלי
׃היתבחרב םיקחשמ

6

תואבצ הוהי רמא הכ
יניעב אלפי יכ
הזה םעה תיראש
־םג םהה םימיב
םאנ אלפי יניעב
׃תואבצ הוהי

7

תואבצ הוהי רמא הכ
ימע־תא עישומ יננה
ץראמו חרזמ ץראמ
׃שמשה אובמ

8

ונכשו םתא יתאבהו
םלשורי ךותב
ינאו םעל יל־ויהו
םיהלאל םהל היהא
׃הקדצבו תמאב

9

תואבצ הוהי רמא־הכ
םכידי הנקזחת
הלאה םימיב םיעמשה
הלאה םירבדה תא
רשא םיאיבנה יפמ
הוהי־תיב דסי םויב
לכיהה תואבצ
׃תונבהל

10

םהה םימיה ינפל יכ
היהנ אל םדאה רכש
הנניא המהבה רכשו
אבלו אצוילו
רצה־ןמ םולש־ןיא
םדאה־לכ־תא חלשאו
׃והערב שיא

11

םימיכ אל התעו
ינא םינשארה
הזה םעה תיראשל
׃תואבצ הוהי םאנ

12

ןפגה םולשה ערז־יכ
ץראהו הירפ ןתת
הלובי־תא ןתת
םלט ונתי םימשהו
תיראש־תא יתלחנהו
הזה םעה
׃הלא־לכ־תא

13

םתייה רשאכ היהו
תיב םיוגב הללק
לארשי תיבו הדוהי
םכתא עישוא ןכ
הכרב םתייהו
הנקזחת וארית־לא
׃םכידי

14

הוהי רמא הכ יכ
יתממז רשאכ תואבצ
ףיצקהב םכל ערהל
רמא יתא םכיתבא
אלו תואבצ הוהי
׃יתמחנ

15

יתממז יתבש ןכ
ביטיהל הלאה םימיב
תיב־תאו םלשורי־תא
׃וארית ־לא הדוהי

16

רשא םירבדה הלא
שיא תמא ורבד ושעת
טפשמו תמא והער־תא
וטפש םולש
׃םכירעשב

17

והער תער־תא שיאו
םכבבלב ובשחת־לא
רקש תעבשו
יכ ובהאת־לא
רשא הלא ־לכ־תא
׃הוהי־םאנ יתאנש

18

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל ילא תואבצ

19

תואבצ הוהי רמא־הכ
םוצו יעיברה םוצ
םוצו ישימחה
םוצו יעיבשה
היהי ירישעה
ןוששל הדוהי־תיבל
םידעמלו החמשלו
תמאהו םיבוט
׃ובהא םולשהו

20

תואבצ הוהי רמא הכ
םימע ואבי רשא דע
׃תובר םירע יבשיו

21

תחא יבשי וכלהו
הכלנ רמאל תחא־לא
ינפ־תא תולחל ךולה
שקבלו הוהי
תואבצ הוהי־תא
׃ינא־םג הכלא

22

םיבר םימע ואבו
שקבל םימוצע םיוגו
תואבצ הוהי־תא
תולחלו םלשוריב
׃הוהי ינפ־תא

23

תואבצ הוהי רמא הכ
רשא המהה םימיב
םישנא הרשע וקיזחי
םיוגה תונשל לכמ
שיא ףנכב וקיזחהו
הכלנ רמאל ידוהי
ונעמש יכ םכמע
׃םכמע םיהלא

Zechariah 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: