Hebrew Old Testament

Zechariah 13

Zechariah

Return to Index

Chapter 14

1

הוהיל אב־םוי הנה
׃ךברקב ךללש קלחו

2

יתפסאו
םיוגה־לכ־תא
המחלמל םלשורי־לא
וסשנו ריעה הדכלנו
םישנהו םיתבה
יצח אציו הנלגשת
רתיו הלוגב ריעה
תרכי אל םעה
׃ריעה־ןמ

3

םחלנו הוהי אציו
םויכ םהה םיוגב
׃ברק םויב ומחלה

4

וילגר ודמעו
רה־לע אוהה־םויב
ינפ־לע רשא םיתזה
עקבנו םדקמ םלשורי
ויצחמ םיתיזה רה
איג המיו החרזמ
יצח שמו דאמ הלודג
הנופצ רהה
׃הבגנ־ויצחו

5

ירה־איג םתסנו
םירה־יג עיגי־יכ
רשאכ םתסנו לצא־לא
שערה ינפמ םתסנ
היזע ימיב
אבו הדוהי־ךלמ
יהלא הוהי
׃ךמע םישדק־לכ

6

אוהה םויב היהו
תורקי רוא היהי־אל
׃ןואפקי

7

אוה דחא־םוי היהו
םוי־אל הוהיל עדוי
היהו הליל־אלו
־היהי ברע־תעל
׃רוא

8

אוהה םויב היהו
םייח־םימ ואצי
םיצח םלשורימ
ינומדקה םיה־לא
םיה־לא םיצחו
ףרחבו ץיקב ןורחאה
׃היהי

9

ךלמל הוהי היהו
םויב ץראה־לכ־לע
הוהי היהי אוהה
׃דחא ומשו דחא

10

ץראה־לכ בוסי
ןומרל עבגמ הברעכ
המארו םלשורי בגנ
רעשמל היתחת הבשיו
רעש םוקמ־דע ןמינב
רעש־דע ןושארה
לאננח לדגמו םינפה
׃ךלמה יבקי דע

11

אל םרחו הב ובשיו
הבשיו דוע־היהי
׃חטבל םלשורי

12

הפגמה היהת תאזו
הוהי ףגי רשא
רשא םימעה־לכ־תא
םלשורי־לע ואבצ
דמע אוהו ורשב קמה
ויניעו וילגר־לע
ןהירחב הנקמת
׃םהיפב קמת ונושלו

13

אוהה םויב היהו
הוהי־תמוהמ היהת
וקיזחהו םהב הבר
התלעו והער די שיא
׃והער די־לע ודי

14

םחלת הדוהי־םגו
ליח ףסאו םלשוריב
בהז ביבס םיוגה־לכ
ברל םידגבו ףסכו
׃דאמ

15

תפגמ היהת ןכו
למגה דרפה סוסה
המהבה־לכו רומחהו
תונחמב היהי רשא
׃תאזה הפגמכ המהה

16

רתונה־לכ היהו
םיאבה םיוגה־לכמ
ולעו םלשורי־לע
הנשב הנש ידמ
הוהי ךלמל תוחתשהל
גח־תא גחלו תואבצ
׃תוכסה

17

הלעי־אל רשא היהו
ץראה תוחפשמ תאמ
תוחתשהל םלשורי־לא
תואבצ הוהי ךלמל
היהי םהילע אלו
׃םשגה

18

םירצמ תחפשמ־םאו
האב אלו הלעת־אל
היהת םהילע אלו
ףגי רשא הפגמה
רשא םיוגה־תא הוהי
גח־תא גחל ולעי אל
׃תוכסה

19

תאטח היהת תאז
תאטחו םירצמ
אל רשא םיוגה־לכ
גח־תא גחל ולעי
׃תוכסה

20

היהי אוהה םויב
שדק סוסה תולצמ־לע
תוריסה היהו הוהיל
םיקרזמכ הוהי תיבב
׃חבזמה ינפל

21

ריס־לכ היהו
הדוהיבו םלשוריב
תואבצ הוהיל שדק
םיחבזה־לכ ואבו
ולשבו םהמ וחקלו
היהי־אלו םהב
דוע ינענכ
תואבצ הוהי־תיבב
׃אוהה םויב

Malachi 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: